Mondelinge taalvaardigheid  Referentieniveaus Taal

In de uitwerking van de referentieniveaus voor mondelinge taalvaardigheid staat aangegeven aan welke aspecten van dit deeldomein de school in de groepen 1 tot en met 8 aandacht moet besteden.
Het gaat om:

  • Gesprekken
  • Spreken
  • Luisteren

Veel scholen vragen zich af wat deze beschrijving voor hun onderwijsaanbod betekent en willen zich graag met elkaar bezinnen op dit domein. Bovendien ervaren veel leerkrachten dat het nog niet zo gemakkelijk is om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun mondelinge taalvaardigheid. Impact Educatief heeft een aanpak ontwikkeld waarin u niet alleen kunt werken aan het wat, maar ook aan het hoe. Hierbij wordt aandacht besteed aan de drie functies van de mondelinge taalvaardigheid, zoals die ook in de uitwerking van het referentiekader beschreven worden: de communicatieve, de expressieve en de conceptualiserende functie van taal. Daarnaast is er veel aandacht voor interactievaardigheden van de leerkracht en concrete werkvormen om leerlingen in tweetallen en/of in groepjes op een zinvolle manier met elkaar te laten praten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op en/of download het artikel over denkgesprekken.